Algemene voorwaarden

artikel 1.Algemeen

1.Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen MVB boekhouding, gevestigd aan de Potgieterstraat 23, 3881 WK te Putten, hierna te noemen: “MVB Boekhouding”, en een Opdrachtgever waarop MVB boekhouding deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

2.De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met MVB boekhouding, voor de uitvoering waarvan door MVB boekhouding derden dienen te worden betrokken.

3.De toepasselijkheid van eventuele inkoop­ of andere voorwaarden van Opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

4.Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overigens in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing.

5.Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden, dan dient de uitleg plaats te vinden ‘naar de geest’ van deze bepalingen.

6.Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden geregeld is, dan dient deze situatie te worden beoordeeld naar de geest van deze algemene voorwaarden.

7.Indien MVB boekhouding niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat MVB boekhouding in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen.


artikel 2 Offertes en totstandkoming overeenkomst

1Alle offertes van MVB boekhouding zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte een termijn voor aanvaarding is gesteld.

2MVB boekhouding kan niet aan zijn offertes worden gehouden indien de Opdrachtgever redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes of aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

3De in een offerte vermelde prijzen zijn exclusief BTW en eventueel in het kader van de overeenkomst te maken kosten, tenzij anders aangegeven.

4Een samengestelde prijsopgave verplicht MVB boekhouding niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs. Offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.

5De overeenkomst komt tot stand op het moment , dat de door MVB boekhouding en opdrachtgever ondertekende offerte, door MVB boekhouding is terugontvangen. Digitale verzending van een ondertekende offerte is voldoende voor de totstandkoming van de overeenkomst.


artikel 3 Contractsduur; uitvoeringstermijnen, risico-overgang, uitvoering en prijsverhoging

1.De overeenkomst tussen Opdrachtnemer en de Opdrachtgever wordt aangegaan voor de duur van een jaar, tenzij uit de aard van de overeenkomst anders voortvloeit of indien partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen.

2.Tenzij tussen MVB boekhouding en opdrachtgever schriftelijk anders is overeengekomen, wordt een lopende overeenkomst aan het einde van de overeengekomen termijn onder dezelfde voorwaarden telkens stilzwijgend voor de duur van één jaar verlengd, behoudens schriftelijke opzegging uiterlijk één maand voor afloop van de lopende termijn.

3.Wanneer MVB boekhouding de tarieven voor haar diensten wijzigt, heeft hij het recht de tarieven volgens die wijziging aan te passen met ingang van een door MVB boekhouding vast te stellen datum. Opdrachtgever wordt van de voorgenomen wijziging en datum waarop deze van toepassing zal zijn op tijd schriftelijk in kennis gesteld en wordt geacht hiermee te hebben ingestemd, tenzij hij binnen 30 dagen na datum kennisgeving schriftelijk het tegendeel heeft bericht. In dit laatste geval eindigt de overeenkomst tegen de voor de wijziging geldende  tarieven op het moment van afloop van het de overeenkomst.

4.MVB boekhouding zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Een en ander op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap.

5.MVB boekhouding heeft het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. De toepasselijkheid van artikel 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 BW wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

6.De Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan MVB boekhouding aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan MVB boekhouding worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan MVB boekhouding zijn verstrekt, heeft MVB boekhouding het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en / of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de alsdan gebruikelijke tarieven aan de Opdrachtgever in rekening te brengen. De uitvoeringstermijn vangt niet eerder aan dan nadat de Opdrachtgever de gegevens aan MVB boekhouding ter beschikking heeft gesteld. MVB boekhouding is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat MVB boekhouding is uitgegaan van door de Opdrachtgever verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens.

7.Indien de Opdrachtgever in gebreke mocht komen in de deugdelijke nakoming van hetgeen waartoe hij jegens MVB boekhouding gehouden is, dan is de Opdrachtgever aansprakelijk voor alle schade aan de zijde van MVB boekhouding daardoor direct of indirect ontstaan.


artikel 4  Opschorting, ontbinding en tussentijdse opzegging van de overeenkomst

1.MVB boekhouding is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien de Opdrachtgever de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt, na het sluiten van de overeenkomst MVB boekhouding ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de Opdrachtgever de verplichtingen niet zal nakomen.

2.Voorts is MVB boekhouding bevoegd de overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of indien er zich anderszins omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van MVB boekhouding kan worden gevergd.

3.Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van MVB boekhouding op de Opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. Indien MVB boekhouding de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en overeenkomst.

4.Indien MVB boekhouding tot opschorting of ontbinding overgaat, is hij op generlei wijze gehouden tot vergoeding van schade en kosten daardoor op enigerlei wijze ontstaan.

5.Indien de ontbinding aan de Opdrachtgever toerekenbaar is, is MVB boekhouding gerechtigd tot vergoeding van de schade, daaronder begrepen de kosten, daardoor direct en indirect ontstaan.

6.Indien de Opdrachtgever zijn uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen niet nakomt en deze niet-nakoming ontbinding rechtvaardigt, dan is MVB boekhouding gerechtigd de overeenkomst terstond en met directe ingang te ontbinden zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling, terwijl de Opdrachtgever, uit hoofde van wanprestatie, wél tot schadevergoeding of schadeloosstelling is verplicht.

7.Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door MVB boekhouding, zal MVB boekhouding in overleg met de Opdrachtgever zorgdragen voor overdracht van nog te verrichten werkzaamheden aan derden. Dit tenzij de opzegging aan de Opdrachtgever toerekenbaar is. Indien de overdracht van de werkzaamheden voor MVB boekhouding extra kosten met zich meebrengt, dan worden deze aan de Opdrachtgever in rekening gebracht. De Opdrachtgever is gehouden deze kosten binnen de daarvoor genoemde termijn te voldoen, tenzij MVB boekhouding anders aangeeft.

8.In geval van liquidatie, van (aanvrage van) surséance van betaling of faillissement, van beslaglegging - indien en voor zover het beslag niet binnen drie maanden is opgeheven - ten laste van de Opdrachtgever, van schuldsanering of een andere omstandigheid waardoor de Opdrachtgever niet langer vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken, staat het MVB boekhouding vrij om de overeenkomst terstond en met directe ingang op te zeggen dan wel de order of overeenkomst te annuleren, zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling. De vorderingen van MVB boekhouding op de Opdrachtgever zijn in dat geval onmiddellijk opeisbaar.

9.Indien de Opdrachtgever een geplaatste opdracht geheel of gedeeltelijk annuleert, dan zullen de werkzaamheden die werden verricht en de eventueel gemaakte kosten en de voor de uitvoering van de overeenkomst gereserveerde arbeidstijd integraal aan de Opdrachtgever in rekening worden gebracht.


artikel 5Overmacht

1.MVB boekhouding is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de Opdrachtgever indien hij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.

2.Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop MVB boekhouding geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor MVB boekhouding niet in staat is zijn verplichtingen na te komen.

3.MVB boekhouding kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden, dan is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.

4.Voor zoveel MVB boekhouding ten tijde van het intreden van overmacht zijn verplichtingen uit de overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is MVB boekhouding gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren.


artikel 6Betaling en incassokosten

1.Betaling dient steeds te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, op een door MVB boekhouding aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd, tenzij schriftelijk anders door MVB boekhouding aangegeven. MVB boekhouding is gerechtigd om periodiek te factureren.

2.Indien de Opdrachtgever in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, dan is de Opdrachtgever van rechtswege in verzuim. De Opdrachtgever is alsdan een rente verschuldigd van 1% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is, in welk geval de wettelijke rente verschuldigd is. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de Opdrachtgever in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.

3.MVB boekhouding heeft het recht de door Opdrachtgever gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente. MVB boekhouding kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien de Opdrachtgever een andere volgorde voor de toerekening van de betaling aanwijst. MVB boekhouding kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente en incassokosten worden voldaan.

4.De Opdrachtgever is nimmer gerechtigd tot verrekening van het door hem aan MVB boekhouding verschuldigde. Bezwaren tegen de hoogte van een factuur schorten de betalingsverplichting niet op. De Opdrachtgever die geen beroep toekomt op afdeling 6.5.3 (de artikelen 231 tot en met 247 boek 6 BW) is evenmin gerechtigd om de betaling van een factuur om een andere reden op te schorten.

5.Indien de Opdrachtgever in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de Opdrachtgever. De buitengerechtelijke kosten worden berekend op basis van hetgeen in de Nederlandse incassopraktijk gebruikelijk is, momenteel de berekeningsmethode volgens Rapport Voorwerk II. Indien MVB boekhouding echter hogere kosten ter incasso heeft gemaakt die redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen de werkelijk gemaakte kosten voor vergoeding in aanmerking. De eventuele gemaakte gerechtelijke en executiekosten zullen eveneens op de Opdrachtgever worden verhaald. De Opdrachtgever is over de verschuldigde incassokosten eveneens rente verschuldigd.


artikel 7Geheimhouding

1.MVB boekhouding is - behoudens wettelijke verplichtingen tot openbaarmaking - verplicht tot geheimhouding tegenover derden, die niet bij de uitvoering van de opdracht zijn betrokken. Dit betreft alle aan opdrachtnemer verstrekte informatie, evenals alle uit de werkzaamheden voortvloeiende (cijfermatige) resultaten. Tevens betreft dit alle door opdrachtnemer aan opdrachtgever verstrekte adviezen of andere al dan niet schriftelijke uitingen, die niet zijn bedoeld om derden hiervan te voorzien.

2.Indien door opdrachtgever gewenst, zal Opdrachtnemer een geheimhoudingsverklaring tekenen.


artikel 8Aansprakelijkheid

1.Indien MVB boekhouding aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.

2.MVB boekhouding is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat MVB boekhouding is uitgegaan van door of namens de Opdrachtgever verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens.

3.Opdrachtgever zorgt voor aanlevering van de volledige en juiste administratieve gegevens. Jaarverslagen en aangiftes worden door MVB boekhouding op basis hiervan opgesteld. Opdrachtgever kan hierbij vertrouwen op de deskundigheid van MVB boekhouding inzake toepassing van de regelgeving.

4.Indien tussen partijen discussie ontstaat over de  interpretatie van de regelgeving is Opdrachtgever gehouden aan het volgen van de interpretatie van MVB boekhouding. Wanneer Opdrachtgever zich hieraan conformeert is MVB boekhouding gehouden deze uitleg bij fiscale vragen te verdedigen.

5.Indien opdrachtgever zich niet conformeert/wil conformeren aan de in lid 4 genoemde interpretatie van de regelgeving is de eventuele daaruit voortvloeiende schade en aansprakelijkheid voor rekening en risico van opdrachtgever. MVB boekhouding zal dit vastleggen in mailwisseling en zal via e-mail opdrachtgever op de hoogte stellen van de gevolgen voor schade en aansprakelijkheid.

6.Wanneer Opdrachtgever de interpretatie van MVB boekhouding heeft gevolgd is MVB boekhouding aansprakelijk voor eventueel opgelegd boetes. De eventuele naheffing komt voor rekening van Opdrachtgever.

7.Indien MVB boekhouding aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van MVB boekhouding beperkt tot maximaal tweemaal de factuurwaarde van de opdracht, althans tot dat gedeelte van de opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.

8.De aansprakelijkheid van MVB boekhouding is in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag der uitkering van zijn verzekeraar in voorkomend geval.

9.MVB boekhouding is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade.

10.Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden, de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van MVB boekhouding aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zoveel deze aan MVB boekhouding toegerekend kunnen worden en redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de Opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden. MVB boekhouding is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.

11.De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van MVB boekhouding.


artikel 9Vrijwaring

1.De Opdrachtgever vrijwaart MVB boekhouding voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan andere dan aan MVB boekhouding toerekenbaar is. Indien MVB boekhouding uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is de Opdrachtgever gehouden MVB boekhouding zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van hem in dat geval verwacht mag worden. Mocht de Opdrachtgever in gebreke blijven in het nemen van adequate maatregelen, dan is MVB boekhouding, zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van MVB boekhouding en derden daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van de Opdrachtgever.


Artikel 10Intellectuele eigendom

1.MVB boekhouding behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die hem toekomen op grond van de Auteurswet en andere intellectuele wet- en regelgeving. MVB boekhouding heeft het recht de door de uitvoering van een overeenkomst aan zijn zijde toegenomen kennis ook voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen strikt vertrouwelijke informatie van de Opdrachtgever ter kennis van derden wordt gebracht.


artikel 11Toepasselijk recht en geschillen

1.Op alle rechtsbetrekkingen waarbij MVB boekhouding partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats heeft. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten.

2.De rechter in de vestigingsplaats van MVB boekhouding is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft. Niettemin heeft MVB boekhouding het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.

3.Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.